Fjellet kring Uppsæte, Hallingskeid og Finse i eld

Denne artikkelen "Fjellet kring Uppsete, Hallingskeid
og  Finse i eldre tid" var trykt i Den norske turistforenings årbok i 1950 og er skriven av Olav H. Hauge

Amboltprisen 2018
 

Kven bør få Amboltprisen 2018?

Ei nemnd i Venelaget Olav H. Hauge arbeider no med kven som skal få Amboltprisen dette året. Den går til nokon som har arbeidd mykje med Olav H. Hauge si dikting og gjort henne kjend.  Prisen, ein støypt ambolt og ein sjekk på kr 10.000, vert delt ut på poesifestivalen i Ulvik 7. - 9. september.

Ta kontakt med nemnda innan 1.mai dersom du har framlegg til kandidat. Framlegget må grunngjevast.


Kontaktpersonar i nemnda:
Idar Stegane,  Idar.Stegane@uib.no
Øystein Hide, oystein.hide@fof.uib.no 
Audun Lødemel,  
loedemel@gmail.com
Randi Jåstad, randijaa@gmail.com


Jula 2017 og Hardangerjol 2017
 I Hardangerjol 2017 er det ein kort artikkel frå Venelaget ved Olav Ljones.  Det er her samla joleminner og joledikt frå Dagbøkene etter Olav H. Hauge. Det er og ein artikkel av Øystein Hide om turar som Olav gjorde til England.
 

I 1981 skreiv Olav julekort til Bjarte Birkeland med dette korte diktet

Me skal feira jol
i kvert vårt bol.
Og vera sæle te
at me har fred
og godt med ved.

I 1968 skreiv han i Dagboka om joletrestas

JOLETRESTAS
Det kan no vera so med denne joletrestasen
han kan vera fin,
men det er no godt ein ikkje tek han fran anna enn kvar jol.-
I ljoset ein mørk jolekveld
kan han glitra og blenkja,
for barneauga då
men i dagsljoset - -
Godt trettandagen kjem so ein kan gøyma han.


JOLEBUNDA
(Spør Vinden 1971)

Det er ikkje 
mykje med
jolebunda di
i år. kornet
vart grønt
og mygla i laden.

Men du set 
bunda på stong
og det høgt og ventar takk
både av fuglane og Vårherre


VINTERNATT
(Under Bergfallet 1951)

No kveikjer Vårherre sitt joletre
I den kvite vinternatt-
All den glitrande stasen, barn
vilde du gjerne havt.

Himmelgrani so fin og blå
Har greiner av tandrande ljos;
karlsvogner kjem frå langferd der,
og måneskip sigler sin kos.

Du vil gripa pg leika, barn
Og kanskje skal di hand
eingong plukka måner ned
og sløkkja stjernor i brand


Med dette ei god julehelg til alle Haugevener


Hauge kveld 31.10.2017 Voss bibliotek
 

Ein kveld om Olav H. Hauge med Einar Økland og Leif Rygg

 

Tysdag 31.10 kl. 19.30 inviterar Venelaget Olav H. Hauge, Voss mållag, Voss Lyrikklag og Voss bibliotek i samarbeid til ein kveldsstund om Olav H. Hauge si dikting med ord og tonar av Einar Økland og Leif Rygg i Voss bibliotek. Arrangementet er støtta av Hordaland folkeakademi.

Diktinga til store diktarar lever eit liv etter dei. Målet er at den einskilde lesar ut frå sin livssituasjon finn det som er verdfullt for han/ho, og at jakta på den «rette tolkinga» ikkje er målet for lesinga. Lyrikaren og Haugevenen Einar Økland vil gjennom refleksjon og opplesing av tekstar gi oss ein glimt inn i korleis han har møtt Hauge sitt verk. Leif Rygg vil gjennom fela syne oss kva Hauge si dikting har gitt han. Og kanskje dei i samarbeidet finn noko som er nytt, både for dei og for oss tilhøyrarar?

Førehandssal av billettar: Voss kulturhus eller over nett (www.vosskulturhus.no)


Venelagstur til Ulvik 6.-8. oktober 2017
 

Hausttur for Venelaget Olav H. Hauge, Vart avlyst

 til Ulvik,  6. - 8. oktober 2017 - Haustingstid

Styret i Venelaget vil gjerne utvida tilbodet til  medlemene. Vi inviterer med dette medlemene til å vere med på helgetur til Ulvik 6. - 8. oktober.

Det endelege programmet er ikkje klart, men ei skisse vil vera:

Fredag 6. oktober i Ulvik

%B7      Omvising på Haugesenteret.

%B7      Litterær festkveld på Haugesenteret med Agnes Ravatn og Einar Økland. Den grøne kafe kl. 20. Den einskilde lyt kjøpa billettar sjølv. Gå inn på heimesida til Haugesenteret.

Laurdag 7. oktober

%B7      Tur til Hakestad og Rossvoll. Omvising.

%B7      Tur til Siderruta - fruktslepp og haustingstid.

%B7      Kveldsarrangement med mat, drikke og kultur saman med Siderruta.

Søndag 8.oktober

%B7      Tur og omvising - ikkje fastlagd.

Nokre medlemer har kort veg, medan andre har lengre reise. Det er ikkje lagt opp til felles reise til Ulvik. Programmet startar ikkje før om ettermiddagen fredag , så ein rekk dit frå mange avreisestader.

Mange vil trenga overnatting, og vi har kontakta hotell, og det er rom og pristilbod på:

Hotell Brakanes  www.brakanes-hotel.no. Pris enkeltrom m frokost per natt kr 1250,-

telefon 56 52 61 05 epost  brakanes@bhghardanger.no

Hardanger Gjestehus. www.hardangergjestehus.no

Pris enkeltrom pr natt m frokost kr 900.- (pr person i dobbeltrom kr 750) telefon 90 65 62 06  og epost:  hardangergjestehus@gmail.com

Tanken er at den enkelte deltakar sjølv kontaktar hotella og tingar rom, og melder frå om at dette er ein tur i Venelagets regi.

For omvisingane og festmiddagen treng innbetaling frå medlemene, og dei som vil vera med, melder seg til leiar Olav Ljones.

 ola-lj@online.no

For dei som har sendt e-post-adressa si til styret, vil invitasjon bli sendt elektronisk. Vi vil og freista å nå medlemmane med SMS. Vi vil og informera på heimesida venelagethauge.no og Facebook.

Dette er ein tur for medlemene. Dei som ikkje har betalt medlemskap for 2017, kan betala 250 kr til bankgiro 3450 30 01960 v/ Anders K. Oppheim.

 

Påmelding til Olav Ljones: ola-lj@online.no

 


Medlemshefte for Venelaget Juni 2017
 Nytt nummer av medlemsheftet juni 2017  er no å finna under Venelagshefte

Olav H. Hauge i Hjeltnesskrifta
 

Olav H. Hauge i Hjeltnesskrifta

Olav H. Hauge var elev på Hjeltnes hagebruksskule 1929-30 og på tilleggskurset 1933-34. I 1941 ga Hjeltneslaget ut eit jubileumsskrift til 40 års jubileet. I dette skriftet var det trykt dikt av Olav H. Hauge. Etter dette ga Hjeltneslaget ut skrift kvart tiande år til 1991 med dikt av Olav H. Hauge. Nokre av dikta som kom i Hjeltensskriftet var ikkje trykt andre plassar og i Dag og Tid 15-21 august 2008 har Jan Erik Vold ein artikkel med omtale av dikta som kom i Hjeltnesskriftet.   I 2001 var Hjeltnes gartnarskule 100 år og  eit jubileumsskrift kom ut med fleire artiklar som omtala Olav H. Hauge. Andre enn dei som har tilgang til Hjeltnesskrifta kan ha interesse av å sjå dei dikta som vart trykt  og kopiar er no tilgjengelege her

Hjeltnesskriftet 1941 Her er dikta: Sumarmorgon i Ulvik og Då smed-Ola sprøitte aplane

Hjeltnesskriftet 1951 Her er dikta: Gartnaren millom skyttargraver og Sniglen

Hjeltnesskriftet 1961 Her er dikta: Kveld i oktober ( I samlinga På ørnetuva er dette diktet med men er kalla Kveld i november) og Me legg bekken i røyr 

Hjeltnesskriftet 1971 Her er dikta: Eg ser på ein gamal spegel og Eg hogg ned den store apalen utfor glaset

Hjeltnesskriftet 1981 Her er diktet: Eit tre i brand

Hjeltnesskriftet 1991 Her er diktet: Almen i Todleivstunet


Medlemspengar 2017
 Styret vil minna om medlemspengane for Venelaget Olav H. Hauge som framleis berre er 250 kr. for året. Vi oppmodar medlemene om å betala medlemspengane  så snart de har høve til det,

Innbetaling  av kr 250 til konto 3450 30 01960 Venelaget Olav H. Hauge
v/kasserar Anders Kr.  Oppheim. Hjeltnesvegen 109, 5730 Ulvik

SKRIV TYDELEG NAMN OG ADRESSE PÅ AVSENDAREN.

Vil gjerne ha epost adressa di - send den til kasseraren epostadresse: anders@ulvik.org eller  leiar  av venelagt  Olav Ljones epost ola-lj@online.no
So minner me om at vil gjerne vil ha fleire medlemmer so
VERV EIN VEN

HELSING STYRET

Profil 4-1966 om Olav Hauge
 I venelagsheftet desember 2016 er det omtale av litteraturtidsskriftet Profil som hausten 1966 hadde  stoff om Olav H. Hauge. For dei som  ynskjer å lesa teksten om Hauge i Profil ha me  kopi av sidene om Hauge her

Medlemshefte for Venelaget er sendt ut
 

«I desse dagar sender styret i Venelaget Olav H. Hauge ut eit nytt medlemshefte. Dei som enno ikkje er medlemer i laget, er sjølvsagt velkomne til å melda seg inn. Medlemene får to hefte for året med ulikt tilfang som har tilknyting til forfattarskapen til Olav H. Hauge. I tillegg vankar det gode rabattar ved ymse arrangement, til dømes Poesifestivalen i Ulvik annakvart år, på Litteraturhuset i Bergen eller Bergen Offentlige Bibliotek. I desse joletider kan medlemskap i Venelaget til og med vera ei høveleg jolegåve. Det viktigaste er at du som medlem i Venelaget støttar arbeidet med å halda diktinga til Olav H. Hauge kjend og levande. Medlemskap kostar 250 kroner for året.

Innbetalinga gjer du til: 3450.30.01960
Venelaget Olav H. Hauge, v/ kasserar Anders Kr. Oppheim, 5730 Ulvik.
Hugs å merka med namn, adresse og e-post!

Du kan  senda melding om medlemskap på e-post til styreleiar Olav Ljones, ola-lj@online.no eller Magne Velure, magne.velure@broadpark.no.

Velkomen som medlem i Venelaget Olav H. Hauge!»

Venelagsheftet for desember 2016 er no lagt ut under Venelagshefte her på nettstaden. Laget treng betalande medlemmer så vi oppmodar å melde seg inn sjølv om heftet kan lesast elektronisk her


Venelaget på Ulvik poesifestival
Venelaget er stolt over å presentera Song, trø lett på hjarta mitt under Ulvik poesifestival laurdag 10. september klokka 14.00
Berit Opheim, Erlend Nødtvedt og Sigbjørn Apeland har sett saman eit program med opplesing, song og musikk.

Billettar på www.poesifestivalen.no eller på festivalkontoret i Ulvik.
Hordaland Folkeakademi støttar arrangementet.

Årsmelding Venelaget OHH 2014-2016

Medlemshefte våren 2016

Styremøte 21. september 2015

GOD JOL 2015
Styret i Venelaget vil ynskja alle medlemmene god jol med dette diktet:
JOLEBUNDA
 
Det er ikkje
mykje med jolebunda di
i år, kornet
vart grønt
og mygla i laden.
 
Men du set
bunda på stong
og det høgt -
og ventar takk
både av fuglane og Vårherre.
 
Frå Dropar i austavind  (1966)

Lyrikkseminar
LYRIKKSEMINAR  på Haugesenteret i Ulvik  9. - 10. november
"Poetisk tenking og diktarrolla"

Mir info på www.haugesenteret.no

Hausten 2015
Gode Hauge-vener, vel overstått sommar. No har vi  klart haustprogrammet for Venelaget: 

10. november  kl 19 på biblioteket i Kulturhuset på Voss og 12. november på Litteraturhuset i Bergen:
" Det gjeng an å skriva i kvardagen og - Olav H. Hauge og  dagboktradisjonen i den nynorske skriftkulturen" .
 
 Øystein Hide held foredrag. Meir info seinare. Merk deg datoen. Vonar at du kjem, og at du tek med dg andre. 

På Voss samarbeider vi med biblioteket og Voss mållag, rabatt for medlemmer i Målaget og Venelaget.

GOD SOMMAR
Styret i Venelaget ynskjer alle medlemmene ein god vår og sommar med dette vesle diktet:
 
SELJA
 
Selja
stend gul
som i fjor,
men færre ser henne.
Fløytor høyrer ein
heller ikkje no.
 
Olav H. Hauge, frå Dropar i austavind

Fagseminar 1. juni

NB: Fagseminaret er diverre avlyst.

Lyrisk fagseminar på Hauge-senteret, måndag 1. juni

Olav H. Hauge-senteret inviterer måndag 1. juni 2015 til fagseminar med kinesiske og norske poetar. Tittelen på seminaret er: Lyrikk på tvers av språkgrenser - Olav H. Hauge og kinesisk lyrikk, kinesisk lyrikk og Olav H. Hauge.

Olav H. Hauge-senteret inviterer måndag 1. juni 2015 til fagseminar kor dei kinesiske poetane Xi Chuan, Wang Yin, og Zhai Yongming, og dei norske poetane Eldrid Lunden og Gunnar Wærness presenterer eigne forfattarskap. Seminaret avsluttar med paneldiskusjon kring temaet Olav H. Hauge og kinesisk lyrikk, kinesisk lyrikk og Olav H. Hauge med poet og omsettar Xi Chuan, Kina-forskar og sinolog Harald Bøckman, og litteraturforskar og kritikar Hadle Oftedal Andersen.
Seminaret er ope for alle og skal være på Olav H. Hauge-senteret i Ulvik. Programmet varar frå kl. 10.15 til kl. 15.45.
 
Ta kontakt med Haugesenteret om du er interessert i å vera med. Påmelding innan 15. mai.

HAUGESENTERET I ULVIK OG ULVIK POESIFESTIVAL

Venelaget var pådrivarar i arbeidet med etableringa av Haugesenteret i Ulvik. Senteret hadde offisiell opning torsdag 4. september 2014. Det skal vere ein møtestad for poesi- og litteraturinteresserte frå heile landet, med omvisingar, føredrag og ulike utstillingar.

I tillegg har senteret samla alt tilgjengeleg materiale om Hauge og kopiar av alle tekstane hans. 


AMBOLTPRISEN

Annakvart år deler Venelaget ut Amboltprisen. Denne går til ein person som har gjort mykje for å gjera Hauge si dikting kjend. Prisen vert delt ut i samband med Poesifestivalen i Ulvik. Prismottakaren får kr 10 000,- og ein støypt ambolt som bilethoggar Leif Gjerme har laga. Desse har motteke prisen:

2000 Idar Stegane

2002 Ola E. Bø

2004 Jan Erik Vold

2006 Erling Lægreid

2008 Robert Bly

2010 Arne Skjerven

2012 Bodil Cappelen

2014 Espen Eide

2016 Klaus Anders

2018 Ole Karlsen

 
 
Ta kontakt med oss:

Randi Jåstad
Vikøyv 386
5600 Norheimsund
tlf 91523146
v/

AKTUELT

Årsmøte 2018

24.12.2017

Styremøte 7. februar 2017

Referat frå styremøte 4.november 2016

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat styremøtet 22. august 2016

Referat 18.4.2016

Referat 25.4. 2015

Referat frå styremøte 16.03.2015

Referat frå styremøte 23.01.2015

Den andre mannen i meg

Referat frå styremøte 3.11.14

Referat frå styremøte 29.09.14

Årsmøtet 2014

Referat frå styremøte 28.08.14

Referat frå styremøte 11.06.14

Referat frå styremøte 13.05.14

Diktarspråket, frå det heimlege til det universelleREFERAT STYREMØTE 5.2.2014

Les meir..

DET LYDLEGE I POESIEN


Les meir..


Referat styremøte 21.08.2013
Her kan du lesa referat frå siste styremøte


BILETSPEL PÅ HARDINGTONAR
Les meir..

APRIL 2013
Les meir..

Månadens nynorskforfattar 2013
Les meir..

Referat frå styremøte 13.02.2013

Handlingsplan for Venelaget 2012 - 2014

Januar 2013

Les meir..


Desember 2012

Auka driftsmidlar til Haugesenteret

I 2013 er vi inne i det nasjonale Språkåret,  som vert organisert av Nynorsk Kultursentrum på oppdrag frå regjeringa

September 2010, referat frå årsmøtet 18.sept

Les meir..


Juni 2010
Program for dagskurs i Ulvik 16.09.2010

Les meir..

Juni 2010
Arne Skjerven vinn Amboltprisen!

Les meir..

Juni 2010
Kluss med medlemsheftet!

Les meir..

April 2010
Nytt medlemshefte!

April 2010
Hauge-seminar i Ulvik, 16. september 2010

Les meir..

April 2010
Ung poesi i Hordaland


Februar 2010
Styremøte


Desember 2009
E-postadresser!

Les meir..

Desember 2009
Informasjon om Venelagsheftet
i 2010!


Oktober 2009
Nytt medlemshefte!

Oktober 2009
Venelaget Olav H. Hauge samarbeider med dform.no.


Oktober 2009
To nye nettstader vart lansert denne veka:


Oktober 2009
Styremøte


November 2008
Styremøte


Oktober 2008
Venelaget Olav H. Hauge er årets kulturarbeidar i Hordaland!


September 2008
Årsmøte, Vinnar Ung Poesi, Vinnar studiestipend, Ulvik Poesifestival

Data-Form, Voss