Styremøte november 2008

 


 
Tid: Måndag 17. november, kl 18.00-20.30
Stad: Tanks videregående skole, Kong Oscarsgt. 21, på lærarrommet i 2. etg.

 

Saksliste:

 
Sak 1:
Referat frå årsmøtet 2008

 
Sak 2:
Tildeling av Kulturarbeiderprisen 2008 til Venelaget. Korleis disponera dei 30 000, og kvar skal diplomen halda hus - på kort og lang sikt!


Sak 3:
Heimesida vår - bruk og utvikling
Me må drøfta:

- om me skal drifta sida sjølve el. kjøpa web-basert support.
- om alle styremedlemer skal ha tilgang som skribentar.
- kor omfattande sida skal vera jfr. kobling til Dokumentasjonssenteret.
- skal sida fungera som løpande kommunikasjon med medlemene?

 
Sak 4:
Arbeidsoppgåver for styret frametter, fordeling av oppgåver mellom styremedlemmene.

Me har mykje ressursar og kompetanse tilsaman i styret, og enno meir i heile medlemsmassen. Korleis kan me nytta denne mest mogleg rasjonelt, slik at alle kan bidra med noko, og helst det ein kjenner og kan best?

Døme på oppgåver som er aktuelle:

- Samarbeidet med dokumentasjonssenteret og Ida Holen.
- Vidare dialog med Rossvoll, økonomien, arrangement der ved neste festival?
- Samarbeidet med Ulvik Festivalutvikling fram mot festival 2010.
- Medlemsbladet: redaksjonelle oppgåver, praktiske oppgåver ved trykking og utsending, bidrag med stoff til 
  bladet frå medlemene.
- Utvikla kontakten mot andre venelag. Vitjingar?

 
Sak 5: Ymse


        Rediger