Styremøte februar 2010

 


Tid: Måndag 22. februar 2010, kl 18.00-21.00
Stad: Tanks videregående skole, Kong Oscarsgt. 21, Bergen
Desse møtte: Johs Bleie, Øystein Hide, Unni Solem og Stephen J. Walton
Fråfall: Torbjørg Austrud, Daniel Hydle, Elin RondestveitSaksliste:

1. Godkjenning av innkalling og referat frå forrige styremøte

2. Status for Haugesenteret og boksamlinga

Unni, som er Venelaget sin representant i styret for Olav H. Hauge-stiftinga, gjorde greie for kva som no skjer med boksamlinga.

Ein viktig milepæl: Det er vedteke å konsolidera med Nynorsk Kultursentrum, som og driv Ivar Aasen-tunet og Dei nynorske festspela.

3. Status Poesifestivalen og programkomiteen

Programmet er på det næraste ferdig og det ser ut til at årets festival vert rik på opplevingar både musikalt og litterært.

4. Litteraturseminar under poesifestivalen

Stephen har vore i kontakt med Høgskulen i Bergen v/Aslaug Nyrnes, etter eit møte 8. desember 2009. Dei har laga eit godt utgangspunkt  for fagleg innhald.

Praktisk:
 - Seminaret vert 1 dag, dvs. torsdag 16. september, kl. 12.00-18.00
 - Programskisse er lagt fram, og invitasjon til påmelding vert klargjort.
 - Seminaret skal ha 30 deltakararar, og seminaravgifta er kr 500.
 - Stad for seminaret vert anten Ulvik kurs- og konferansesenter eller Haugesenteret i Ulvik.

5. Prisutdelingar i 2010

Det har kome fleire framlegg til vinnar av Amboltprisen 2010. Komiteen tek si avgjerd innan 1. juni 2010.

6. Vedtektene for Olav H. Hauge-stiftinga og Venelaget Olav H. Hauge

I vedtektene til Stiftinga står m.a: ”I styret skal sitja ein representant frå Den Norske Forfattarforening ...”
Venelaget sender oppmoding til Hauge-stiftinga om at ein representant for Forfatterforeningen kjem inn i styret.

I vedtektene til Venelaget står m.a. at ein skal ha "medlem i styret for eit museum knytt til diktarheimen til forfattaren på Rossvoll". Slik stoda er no, i samband med at Stiftinga vil etablere eit Haugesenter i det gamle heradshuset, er dette misvisande og paragrafen bør oppdaterast. 

7. Bok med foredragssamling frå litteraturseminaret i Ulvik 2008

Stefan A. Sture har etterlyst utgjeving i bokform av foredraga frå litteraturseminaret ved Poesifestivalen i 2008. Avtale frå 2008 var at Haugesenteret skulle gje ut dette. Venelaget kan ikkje ta på seg dette, og dåverande aktuelle kontaktperson ved Haugesenteret har slutta. Ei løysing kan vere å leggje bidraga ut på heimesida til Venelaget og/eller Haugesenteret. Ein kontaktar Sture og diskuterer dette vidare med han og dei ulike bidragsytarane.


8. Olav H. Hauge på engelsk

I samband med internasjonal lansering av Vigdis Nielsen sin film om Hauge, har Øystein har laga ein oversikt over tidlegare utgjevne Hauge-tekstar på engelsk. Det hadde m.a. vore behov for ei ny utgjeving i samband med lansering av filmen i England. Stephen kjem med framlegg om at ein skal kontakta NORLA - Norwegian
Litterature Agency - i samband med dette. Framlegg om eit seminar der ein samlar t.d. 5 omsetjarar (norsk-engelsk). Dei kan arbeida med kvarandre sine tekstar. Ideen vert lagt fram for Guro ved Haugesenteret, NORLA, Det Norske Samlaget og dei aktuelle engelske/amerikanske forlaga.


Neste styremøte vert torsdag 8. juni kl 18, i Bergen
.


 

HAUGESENTERET I ULVIK OG ULVIK POESIFESTIVAL

Venelaget var pådrivarar i arbeidet med etableringa av Haugesenteret i Ulvik. Senteret hadde offisiell opning torsdag 4. september 2014. Det skal vere ein møtestad for poesi- og litteraturinteresserte frå heile landet, med omvisingar, føredrag og ulike utstillingar.

I tillegg har senteret samla alt tilgjengeleg materiale om Hauge og kopiar av alle tekstane hans. 


AMBOLTPRISEN

Annakvart år deler Venelaget ut Amboltprisen. Denne går til ein person som har gjort mykje for å gjera Hauge si dikting kjend. Prisen vert delt ut i samband med Poesifestivalen i Ulvik. Prismottakaren får kr 10 000,- og ein støypt ambolt som bilethoggar Leif Gjerme har laga. Desse har motteke prisen:

2000 Idar Stegane

2002 Ola E. Bø

2004 Jan Erik Vold

2006 Erling Lægreid

2008 Robert Bly

2010 Arne Skjerven

2012 Bodil Cappelen

2014 Espen Eide

 
 
Ta kontakt med oss:

Randi Jåstad
Vikøyv 386
5600 Norheimsund
tlf 91523146
v/

AKTUELT

24.12.2017

Styremøte 7. februar 2017

Referat frå styremøte 4.november 2016

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat styremøtet 22. august 2016

Referat 18.4.2016

Referat 25.4. 2015

Referat frå styremøte 16.03.2015

Referat frå styremøte 23.01.2015

Den andre mannen i meg

Referat frå styremøte 3.11.14

Referat frå styremøte 29.09.14

Årsmøtet 2014

Referat frå styremøte 28.08.14

Referat frå styremøte 11.06.14

Referat frå styremøte 13.05.14

Diktarspråket, frå det heimlege til det universelleREFERAT STYREMØTE 5.2.2014

Les meir..

DET LYDLEGE I POESIEN


Les meir..


Referat styremøte 21.08.2013
Her kan du lesa referat frå siste styremøte


BILETSPEL PÅ HARDINGTONAR
Les meir..

APRIL 2013
Les meir..

Månadens nynorskforfattar 2013
Les meir..

Referat frå styremøte 13.02.2013

Handlingsplan for Venelaget 2012 - 2014

Januar 2013

Les meir..


Desember 2012

Auka driftsmidlar til Haugesenteret

I 2013 er vi inne i det nasjonale Språkåret,  som vert organisert av Nynorsk Kultursentrum på oppdrag frå regjeringa

September 2010, referat frå årsmøtet 18.sept

Les meir..


Juni 2010
Program for dagskurs i Ulvik 16.09.2010

Les meir..

Juni 2010
Arne Skjerven vinn Amboltprisen!

Les meir..

Juni 2010
Kluss med medlemsheftet!

Les meir..

April 2010
Nytt medlemshefte!

April 2010
Hauge-seminar i Ulvik, 16. september 2010

Les meir..

April 2010
Ung poesi i Hordaland


Februar 2010
Styremøte


Desember 2009
E-postadresser!

Les meir..

Desember 2009
Informasjon om Venelagsheftet
i 2010!


Oktober 2009
Nytt medlemshefte!

Oktober 2009
Venelaget Olav H. Hauge samarbeider med dform.no.


Oktober 2009
To nye nettstader vart lansert denne veka:


Oktober 2009
Styremøte


November 2008
Styremøte


Oktober 2008
Venelaget Olav H. Hauge er årets kulturarbeidar i Hordaland!


September 2008
Årsmøte, Vinnar Ung Poesi, Vinnar studiestipend, Ulvik Poesifestival

Data-Form, Voss