Hauge-seminar i Ulvik, 16. september 2010!


HAUGE-SEMINAR I ULVIK, 16. SEPTEMBER 2010

Som i 2008 vert årets poesifestival innleidd med eit fagleg seminar. Tema for seminaret denne gongen er ulike typar performativt arbeid knytt til Hauge sin poesi, og opplegget er tenkt som ein blanding av plenumsøkter og arbeid/diskusjonar i grupper.

Hauge i performativt perspektiv

Tid: Torsdag 16. september 2010, kl. 12.00-18.00.
Stad: Ulvik kurs- og konferansesenter / Haugesenteret i Ulvik.
Arrangør: Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskolen i Bergen og Venelaget Olav H. Hauge.

Utdrag frå programskissa:

”I poesi ligg rytme, melodi og musikalitet. I poesi ligg fargar, metaforar og bilete. Poesi er oppleving og refleksjon. På ein særeigen måte har Olav H. Hauge sin poesi alle desse sidene. (...)

Dette seminaret vil få fram den fleirfaglege Hauge. Kjernen vil vere utvalde tekstar frå Hauge sin produksjon. Tekstane skal ikkje primært lesast analytisk akademisk, i staden skal tekstane tolkast gjennom ulike typar performativt arbeid, og studiar av slikt arbeid %96 opplesing, musikk, biletskaping, bildebokproduksjon.

Aktuelle spørsmål vil vere: Kva for plass og rolle kan opplesing ha i arbeid med litteraturforståing og -formidling i skulen? Kvifor og korleis er opplesing ein ’tolkande aktivitet’ - og korleis kan dette brukast i undervisninga? Korleis kan t.d. ulike lesemåtar demonstrere klanglege og rytmiske forhold i eit dikt? Kva skjer med tekstane når dei blir famførte; kva er den estetiske verknaden av å la Hauge sine dikt ’lyde’ i rommet, frå person til person? Og kva skjer når ein lar framføringa vere multimedial (samarbeid mellom opplesing, musikk og bilete)? (...)

Det er seminaret sin grunnidé at ein gjennom desse ulike performative tilnærmingane får fram tekstane sitt didaktiske potensiale. Korleis kan møtet mellom ulike kunstartar skape nye tilnærmingar til Hauge-tekstane?”

Praktisk opplegg:


Seminaret er tenkt tredelt:

 - eit kort performativt innslag (ev. vising av utdrag frå DVD - Kom ikkje med heile sanningi, HiB 2008).
 -
arbeid i verkstad - deltakarane vert fordelt på arbeidsgrupper med musikk, opplesning, biletskaping og barnelitteratur som tema.
 -
plenumsøkt med refleksjonar og teoretiske perspektiv på det performative / didaktiske.


Påmelding:

Send namn og adresse til: post@venelagethauge.no
Påmeldingsfrist: 1. juli 2010
Seminaravgift: 500 kr
Betal innan 1. juli til: 3450.30.01960, ved “Kasserar A.K. Oppheim”

Påmelding vert stadfesta på e-post. Seminaret vil ha omlag 30 plassar, så det gjeld å vere tidleg ute med påmelding.

----------------------------------------------

Ved spørsmål om opplegget, ta kontakt med:

Øystein Hide, Venelaget Olav H. Hauge (oystein.hide@fof.uib.no) 
Aslaug Nyrnes, Høgskolen i Bergen (
aslaug.nyrnes@hib.no)


        Rediger