Referat fra årsmøte 2010

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE


VENELAGET OLAV H. HAUGEStad: Rossvoll, i huset etter Olav H. Hauge


Tid: Laurdag 18. september 2010, kl. 09 - 10.3


_______________________________________


Årsmøtet 2010 vart også denne gongen gjennomført på Rossvoll hos  Stein Olav Kolås. Det møtte 18 medlemmer og 1 observatør (hadde ikkje fått betalt medlemspengar før møtet)


1.                Innkalling og dagsorden godkjent


2.                Konstituering


                                        -Unni Solem vart vald som møteleia


                                       -Torbjørg Austrud valt som referent


                                        -Teljekorps: Olav Ljones


3.                Regnskap 2008 - 2010.  Kasseraren la fram rekneskapen som var gjennomgått av revisorane  og godkjent utan merknader.


4.                Årsmelding 2008-2010.


                    Leiaren gjekk gjennom årsmeldinga som vart godkjent utan merknader. Følgjande tema vart diskutert;


-        Seminaret på Poesifestivalen-       Boksamlinga
-       Medlemskort
-       Samarbeidsavtalar for å skaffe fram medlemsfordelar.


5.                Innkomne saker


-                Medlemspengar                 Det kom framlegg om å auke medlemspengane.


                                       1. - til 200kr


                                       2. - til 250 krRøysting.


Framlegg om medlemspengar 200 kr pr år fekk 15 røyster 


Framlegg om 250 kr fekk 2 røyster og fall.Vedtak.


Medlemspengar vert 200 kr pr år.


 -        Vedtektsendringar


Styret kom med framlegg om følgjande endring i vedtektene:


                    Ny ordlyd på §5:


                    Venelaget skal ha ein medlem i styret for Haugestiftinga, og ein   medlem i styret for Ulvik festivalutvikling. Det skal veljast varafolk for desse to. Dei vert valde på årsmøte.


                    (Opphavleg ordlyd på §5; Venelaget skal ha eit medlem i styret for eit museum knytt til diktarheimen til forfattaren  på Rossvoll, og ein medlem for dei kommunale poesidagane. Det skal veljast varafolk for desse to.)


Etter noko diskusjon vart årsmøtelyden samde om følgjande:


A.       Vedtektsendringane vert utsett til neste årsmøte.


B.       Styret må før neste årsmøte, leggja fram eit nytt punkt i vedtektene som viser prosedyre for vedtektsendringar.


C.       Framlegg om vedtektsendringane vert å senda ut til medlemmene før neste årsmøte.


Det vart vidare bestemt at styret skal utarbeide ein handlingsplan med budsjett.


 6.                Val


Framlegg frå valnemnda - alle valde med akklamasjon


 


Styreleiar:                         Unni Solem, attval, 2010-2012


Styremedlemer:                 Tone Tveit, ny, 2010-2012


                                       Torbjørg Austrud, attval, 2010-2012


                                       Stephen Walton, attval, 2010-2012


                                       Johannes Bleie, attval, 2010-2012


Varamedlemer:                  Stefan Andreas Sture, ny, 2010-2012


                                       Svein Ove Duesund, ny, 2010-2012


I tillegg la styret fram følgjande framlegg til øvrige  tillitsverv %96 alle valde med akklamasjon:


Revisor: Olav Bergo, Ulvik (ny) 2010-12


Kasserar:  Anders Oppheim, Ulvik (attval) 2010-12


Representant til styret i Olav H. Hauge-stiftinga:


Tone Tveit, Kvam (ny) 2010-12


Johannes Bleie, vara, attval 2010-12


Representant til styret for Ulvik Festivalutvikling:


Torbjørg Austrud, attval 2010-12


Unni Solem vara 2010-12


Valnemnd:


Elisabeth Sølvberg Aase, Voss (attval) 2010-12


Eli Lillebø, Voss (attval)


Steinar I  Bergo, Ulvik (ny)


Amboltprisnemnd:


Øystein Hide (ny), leiar 2010-12


Idar Stegane (attval) 2010-12

 

 

Sverre Tusvik (attval) 2010-2012

 

7.  Vegen framover for Venelaget Olav H. Hauge (ordet fritt).
 Tema som var oppe:
%95 Flyers til bruk for medlemar og andre på stands, kurs eller andre høve
%95 Boks på internettsida
%95 Medlemstalet

Møtet vart avslutta med kaffi og eplekake. Takk til vertskapet for hus og kaffi og nydeleg kake.


Ulvik, 29.9.2010
Torbjørg Austrud - referent 

 


HAUGESENTERET I ULVIK OG ULVIK POESIFESTIVAL

Venelaget var pådrivarar i arbeidet med etableringa av Haugesenteret i Ulvik. Senteret hadde offisiell opning torsdag 4. september 2014. Det skal vere ein møtestad for poesi- og litteraturinteresserte frå heile landet, med omvisingar, føredrag og ulike utstillingar.

I tillegg har senteret samla alt tilgjengeleg materiale om Hauge og kopiar av alle tekstane hans. 


AMBOLTPRISEN

Annakvart år deler Venelaget ut Amboltprisen. Denne går til ein person som har gjort mykje for å gjera Hauge si dikting kjend. Prisen vert delt ut i samband med Poesifestivalen i Ulvik. Prismottakaren får kr 10 000,- og ein støypt ambolt som bilethoggar Leif Gjerme har laga. Desse har motteke prisen:

2000 Idar Stegane

2002 Ola E. Bø

2004 Jan Erik Vold

2006 Erling Lægreid

2008 Robert Bly

2010 Arne Skjerven

2012 Bodil Cappelen

2014 Espen Eide

 
 
Ta kontakt med oss:

Randi Jåstad
Vikøyv 386
5600 Norheimsund
tlf 91523146
v/

AKTUELT

24.12.2017

Styremøte 7. februar 2017

Referat frå styremøte 4.november 2016

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat styremøtet 22. august 2016

Referat 18.4.2016

Referat 25.4. 2015

Referat frå styremøte 16.03.2015

Referat frå styremøte 23.01.2015

Den andre mannen i meg

Referat frå styremøte 3.11.14

Referat frå styremøte 29.09.14

Årsmøtet 2014

Referat frå styremøte 28.08.14

Referat frå styremøte 11.06.14

Referat frå styremøte 13.05.14

Diktarspråket, frå det heimlege til det universelleREFERAT STYREMØTE 5.2.2014

Les meir..

DET LYDLEGE I POESIEN


Les meir..


Referat styremøte 21.08.2013
Her kan du lesa referat frå siste styremøte


BILETSPEL PÅ HARDINGTONAR
Les meir..

APRIL 2013
Les meir..

Månadens nynorskforfattar 2013
Les meir..

Referat frå styremøte 13.02.2013

Handlingsplan for Venelaget 2012 - 2014

Januar 2013

Les meir..


Desember 2012

Auka driftsmidlar til Haugesenteret

I 2013 er vi inne i det nasjonale Språkåret,  som vert organisert av Nynorsk Kultursentrum på oppdrag frå regjeringa

September 2010, referat frå årsmøtet 18.sept

Les meir..


Juni 2010
Program for dagskurs i Ulvik 16.09.2010

Les meir..

Juni 2010
Arne Skjerven vinn Amboltprisen!

Les meir..

Juni 2010
Kluss med medlemsheftet!

Les meir..

April 2010
Nytt medlemshefte!

April 2010
Hauge-seminar i Ulvik, 16. september 2010

Les meir..

April 2010
Ung poesi i Hordaland


Februar 2010
Styremøte


Desember 2009
E-postadresser!

Les meir..

Desember 2009
Informasjon om Venelagsheftet
i 2010!


Oktober 2009
Nytt medlemshefte!

Oktober 2009
Venelaget Olav H. Hauge samarbeider med dform.no.


Oktober 2009
To nye nettstader vart lansert denne veka:


Oktober 2009
Styremøte


November 2008
Styremøte


Oktober 2008
Venelaget Olav H. Hauge er årets kulturarbeidar i Hordaland!


September 2008
Årsmøte, Vinnar Ung Poesi, Vinnar studiestipend, Ulvik Poesifestival

Data-Form, Voss