Referat fra årsmøte 2010

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE


VENELAGET OLAV H. HAUGEStad: Rossvoll, i huset etter Olav H. Hauge


Tid: Laurdag 18. september 2010, kl. 09 - 10.3


_______________________________________


Årsmøtet 2010 vart også denne gongen gjennomført på Rossvoll hos  Stein Olav Kolås. Det møtte 18 medlemmer og 1 observatør (hadde ikkje fått betalt medlemspengar før møtet)


1.                Innkalling og dagsorden godkjent


2.                Konstituering


                                        -Unni Solem vart vald som møteleia


                                       -Torbjørg Austrud valt som referent


                                        -Teljekorps: Olav Ljones


3.                Regnskap 2008 - 2010.  Kasseraren la fram rekneskapen som var gjennomgått av revisorane  og godkjent utan merknader.


4.                Årsmelding 2008-2010.


                    Leiaren gjekk gjennom årsmeldinga som vart godkjent utan merknader. Følgjande tema vart diskutert;


-        Seminaret på Poesifestivalen-       Boksamlinga
-       Medlemskort
-       Samarbeidsavtalar for å skaffe fram medlemsfordelar.


5.                Innkomne saker


-                Medlemspengar                 Det kom framlegg om å auke medlemspengane.


                                       1. - til 200kr


                                       2. - til 250 krRøysting.


Framlegg om medlemspengar 200 kr pr år fekk 15 røyster 


Framlegg om 250 kr fekk 2 røyster og fall.Vedtak.


Medlemspengar vert 200 kr pr år.


 -        Vedtektsendringar


Styret kom med framlegg om følgjande endring i vedtektene:


                    Ny ordlyd på §5:


                    Venelaget skal ha ein medlem i styret for Haugestiftinga, og ein   medlem i styret for Ulvik festivalutvikling. Det skal veljast varafolk for desse to. Dei vert valde på årsmøte.


                    (Opphavleg ordlyd på §5; Venelaget skal ha eit medlem i styret for eit museum knytt til diktarheimen til forfattaren  på Rossvoll, og ein medlem for dei kommunale poesidagane. Det skal veljast varafolk for desse to.)


Etter noko diskusjon vart årsmøtelyden samde om følgjande:


A.       Vedtektsendringane vert utsett til neste årsmøte.


B.       Styret må før neste årsmøte, leggja fram eit nytt punkt i vedtektene som viser prosedyre for vedtektsendringar.


C.       Framlegg om vedtektsendringane vert å senda ut til medlemmene før neste årsmøte.


Det vart vidare bestemt at styret skal utarbeide ein handlingsplan med budsjett.


 6.                Val


Framlegg frå valnemnda - alle valde med akklamasjon


 


Styreleiar:                         Unni Solem, attval, 2010-2012


Styremedlemer:                 Tone Tveit, ny, 2010-2012


                                       Torbjørg Austrud, attval, 2010-2012


                                       Stephen Walton, attval, 2010-2012


                                       Johannes Bleie, attval, 2010-2012


Varamedlemer:                  Stefan Andreas Sture, ny, 2010-2012


                                       Svein Ove Duesund, ny, 2010-2012


I tillegg la styret fram følgjande framlegg til øvrige  tillitsverv %96 alle valde med akklamasjon:


Revisor: Olav Bergo, Ulvik (ny) 2010-12


Kasserar:  Anders Oppheim, Ulvik (attval) 2010-12


Representant til styret i Olav H. Hauge-stiftinga:


Tone Tveit, Kvam (ny) 2010-12


Johannes Bleie, vara, attval 2010-12


Representant til styret for Ulvik Festivalutvikling:


Torbjørg Austrud, attval 2010-12


Unni Solem vara 2010-12


Valnemnd:


Elisabeth Sølvberg Aase, Voss (attval) 2010-12


Eli Lillebø, Voss (attval)


Steinar I  Bergo, Ulvik (ny)


Amboltprisnemnd:


Øystein Hide (ny), leiar 2010-12


Idar Stegane (attval) 2010-12

 

 

Sverre Tusvik (attval) 2010-2012

 

7.  Vegen framover for Venelaget Olav H. Hauge (ordet fritt).
 Tema som var oppe:
%95 Flyers til bruk for medlemar og andre på stands, kurs eller andre høve
%95 Boks på internettsida
%95 Medlemstalet

Møtet vart avslutta med kaffi og eplekake. Takk til vertskapet for hus og kaffi og nydeleg kake.


Ulvik, 29.9.2010
Torbjørg Austrud - referent 

         Rediger