Handlingsplan for Venelaget 2012 - 2014

Styret vil i perioden arbeida for følgjande: 
  • Fremja interessa for Olav H. Hauge si dikting, jf. vedtektene. 
  • Driva laget med balanse mellom utgifter og inntekter. Inntektene frå medlemspengane er ramma. 
  • Gje ut Venelagshefte på nett med minimum to nummer i året. Leiar og styret samlar inn tekstar etter fordeling. Leiar har ansvar for å sende av garde ferdig redigerte og språkvaska tekstar til Allkopi, innanfor den fristen som vert satt til kvar tid.  Styret samarbeider om tekstane. Alle frivillige bidrag vil verte vurdert. Honorar vil verte vurdert. 
  • Avvikle papirutgåva av medlemsblad og konvertere til E-bok. Denne vert lasta opp på nett. Dette for å halda kostnadane på eit lavt nivå og frigjere økonomiske midlar til andre område, til dømes seminar.  Medlemer som ikkje nyttar data vil framleis få tilsendt hefte. 
  • Arrangera litteraturseminar i Bergen/Hordaland i 2013/2014. Ulike samarbeidspartnarar er aktuelle, til dømes Litteraturhuset i Bergen, biblioteka og utdanningsinstitusjonane.  Starte med dette arbeidet for fullt januar 2013. 
  • Etablere eit tettare samarbeid med Haugesenteret i Ulvik, som skal opne i 2014. Følgje utviklinga av Ulvik Poesifestival framover,  då den er i ein omstruktureringsfase.  Stille på møter og delta aktivt med innspel i prosessen. Vende seg til Haugesenteret om samarbeid i arrangeringa av eit seminar i samband med Ulvik Poesifestival i 2014. 
  • Vidareutvikle Ung Poesipris, Amboltpris og re-etablere studiestipendet på 10.000 kr.  
  • Omarbeide og vidareutvikle nettsida. Leiar har ansvar for dette i samband med Dform. Leiar har ansvar for å leggje ut referat og e-bok. Alle i styret kan legge ut nyhende og liknande.
  • Marknadsføring og synleggjering av laget. Innlegg i aviser, spreiing av heimesida, facebook, trykke informasjonsbrosjyre og visittkort. Legge ut brosjyrar rundt omkring på bibliotek og andre relevante stader. Ha stend under poesifestivalen for å synleggjere laget og verve medlem.  

Vedteken på styremøtet 13.02.2013


HAUGESENTERET I ULVIK OG ULVIK POESIFESTIVAL

Venelaget var pådrivarar i arbeidet med etableringa av Haugesenteret i Ulvik. Senteret hadde offisiell opning torsdag 4. september 2014. Det skal vere ein møtestad for poesi- og litteraturinteresserte frå heile landet, med omvisingar, føredrag og ulike utstillingar.

I tillegg har senteret samla alt tilgjengeleg materiale om Hauge og kopiar av alle tekstane hans. 


AMBOLTPRISEN

Annakvart år deler Venelaget ut Amboltprisen. Denne går til ein person som har gjort mykje for å gjera Hauge si dikting kjend. Prisen vert delt ut i samband med Poesifestivalen i Ulvik. Prismottakaren får kr 10 000,- og ein støypt ambolt som bilethoggar Leif Gjerme har laga. Desse har motteke prisen:

2000 Idar Stegane

2002 Ola E. Bø

2004 Jan Erik Vold

2006 Erling Lægreid

2008 Robert Bly

2010 Arne Skjerven

2012 Bodil Cappelen

2014 Espen Eide

 
 
Ta kontakt med oss:

Randi Jåstad
Vikøyv 386
5600 Norheimsund
tlf 91523146
v/

AKTUELT

24.12.2017

Styremøte 7. februar 2017

Referat frå styremøte 4.november 2016

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat styremøtet 22. august 2016

Referat 18.4.2016

Referat 25.4. 2015

Referat frå styremøte 16.03.2015

Referat frå styremøte 23.01.2015

Den andre mannen i meg

Referat frå styremøte 3.11.14

Referat frå styremøte 29.09.14

Årsmøtet 2014

Referat frå styremøte 28.08.14

Referat frå styremøte 11.06.14

Referat frå styremøte 13.05.14

Diktarspråket, frå det heimlege til det universelleREFERAT STYREMØTE 5.2.2014

Les meir..

DET LYDLEGE I POESIEN


Les meir..


Referat styremøte 21.08.2013
Her kan du lesa referat frå siste styremøte


BILETSPEL PÅ HARDINGTONAR
Les meir..

APRIL 2013
Les meir..

Månadens nynorskforfattar 2013
Les meir..

Referat frå styremøte 13.02.2013

Handlingsplan for Venelaget 2012 - 2014

Januar 2013

Les meir..


Desember 2012

Auka driftsmidlar til Haugesenteret

I 2013 er vi inne i det nasjonale Språkåret,  som vert organisert av Nynorsk Kultursentrum på oppdrag frå regjeringa

September 2010, referat frå årsmøtet 18.sept

Les meir..


Juni 2010
Program for dagskurs i Ulvik 16.09.2010

Les meir..

Juni 2010
Arne Skjerven vinn Amboltprisen!

Les meir..

Juni 2010
Kluss med medlemsheftet!

Les meir..

April 2010
Nytt medlemshefte!

April 2010
Hauge-seminar i Ulvik, 16. september 2010

Les meir..

April 2010
Ung poesi i Hordaland


Februar 2010
Styremøte


Desember 2009
E-postadresser!

Les meir..

Desember 2009
Informasjon om Venelagsheftet
i 2010!


Oktober 2009
Nytt medlemshefte!

Oktober 2009
Venelaget Olav H. Hauge samarbeider med dform.no.


Oktober 2009
To nye nettstader vart lansert denne veka:


Oktober 2009
Styremøte


November 2008
Styremøte


Oktober 2008
Venelaget Olav H. Hauge er årets kulturarbeidar i Hordaland!


September 2008
Årsmøte, Vinnar Ung Poesi, Vinnar studiestipend, Ulvik Poesifestival

Data-Form, Voss