Referat 18.4.2016
 Referat frå styremøte i Venelaget Olav H. Hauge

18. april 2016 klokka 17.15 på Litteraturhuset i Bergen

 

Til stades: Randi Jåstad, Annelise Thorbjørnsen, Audun Lødemel, Torbjørg Austrud, Eivind Bergo

Sakliste:

1. Dugnad

 

Møtet starta med dugnad der me la medlemsheftet og skriv frå leiaren i konvoluttar.

Audun hadde gjort ein kjempejobb i forkant med å frankera konvoluttane, setja på adresselappar med meir.

 

2. Godkjenning av innkalling og referat frå førre møte

 

Innkallinga og referatet frå førre møte vart godkjend. Eivind har ansvar for å leggja referat ut på heimesidene våre.

3. Årsmøtet 10. september klokka 09.00. Oppgåver og arbeidsfordeling

 

Årsmeldinga og årsrekneskapen vert lagt ut på heimesida vår 14 dagar før årsmøtet.

Me tar i tillegg med om lag 20 eksemplar av årsmeldinga til årsmøtet.

Møteleiar: Audun.

Referent: Eivind

Koka kaffi, setja fram kjeks/kaker: Annelise

Skaffa møteprotokollunderskrivarar: Torbjørg

Setja fram stolar: alle

Me finn medlemmer til Amboltnemda og valnemda under styremøtet i august. Styret har framlegg til Amboltprisvinnar. Randi sender det til juryen ved Theresa innan 1. juli.

 

 

4. «Song, trø lett på hjarta mitt» 10. september klokka 13.30 - oppgåver og arbeidsfordeling.

 

Infoskriv om programmet vårt kjem med i hovudprogrammet til Ulvik poesifestival.

Haugesenteret tar seg av billettsalet. Venelaget har ikkje noko med billettsalet å gjera denne gongen.

Budsjett:

ü  Randi har søkt Folkeakademiet og Hordaland fylkeskommune om stønad.

 

Arbeidsoppgåver:

ü  Me har 90 minutt på Elvatun. Audun kontaktar Berit Opheim og informerer om at førestellinga maksimalt kan vara i 55 minutt.

ü  Torbjørg snakkar med dei på kulturkontoret i Ulvik som syter for at pianoet er stemt.

ü  Lydprøvane er frå kl 11.00, dvs Venelaget disponerer Elvatun frå kl 11 til lyd- og lysprøvar. 

ü  Annonsering: Annelise lagar annonser til Dag og tid (26. august) og avisa Hordaland (27. august og 3. september). Bilete av Hauge i Dag og tid, bilete av Berit Opheim i Hordaland.

Randi lagar utkast til annonsetekst, styret kjem med innspel via e-post.

ü  Styret hjelper kvarandre med å setja ut stolar dersom det er behov for dette. Audun avtalar med Berit Opheim om kva tid musikarane vil ha lydprøvar.

ü  Amboltprisen: Annelise har vore i kontakt med produsenten. Dei garanterer at prisen vert klar til hausten. Produsenten må vita namnet på prisvinnaren tre veker før utdelinga.

ü  Annelise ordnar gåver til musikarane, samt sjekk til vinnaren av Amboltprisen.

ü  Artiskontraktar: Randi og Audun ser på formuleringar saman.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Økonomi og medlemstal

 

139. 600 kroner på konto medio april. Laget har sunn økonomi og har høve til å gå inn med eigne midlar til førestellinga under Poesifestivalen til hausten.

Medlemsheftet i april kostar om lag kroner 23000. Av dette går kroner 9000 til trykking.

Andre utgifter er mellom anna til porto.

250 betalande medlemmer medio april. Me har ikkje aktive medlemsvervingar dette halvåret.

 

6. Ymse

 

1.      Referat frå møte i Haugestiftinga ved Annelise.

2.      Folkeakademiet Hordaland har kome med innspel om me ynskjer å skipa Folkeakademiet Ulvik. Vi tek ikkje initiativ til dette. Randi informerer Hordaland folkeakademi om avgjersla.

3.      Neste styremøte vert måndag 22. august klokka 17.15 på Park hotell Vossevangen.

 

 

Eivind Bergo, Bergen 18. april        Rediger