Referat 18.4.2016
 Referat frå styremøte i Venelaget Olav H. Hauge

18. april 2016 klokka 17.15 på Litteraturhuset i Bergen

 

Til stades: Randi Jåstad, Annelise Thorbjørnsen, Audun Lødemel, Torbjørg Austrud, Eivind Bergo

Sakliste:

1. Dugnad

 

Møtet starta med dugnad der me la medlemsheftet og skriv frå leiaren i konvoluttar.

Audun hadde gjort ein kjempejobb i forkant med å frankera konvoluttane, setja på adresselappar med meir.

 

2. Godkjenning av innkalling og referat frå førre møte

 

Innkallinga og referatet frå førre møte vart godkjend. Eivind har ansvar for å leggja referat ut på heimesidene våre.

3. Årsmøtet 10. september klokka 09.00. Oppgåver og arbeidsfordeling

 

Årsmeldinga og årsrekneskapen vert lagt ut på heimesida vår 14 dagar før årsmøtet.

Me tar i tillegg med om lag 20 eksemplar av årsmeldinga til årsmøtet.

Møteleiar: Audun.

Referent: Eivind

Koka kaffi, setja fram kjeks/kaker: Annelise

Skaffa møteprotokollunderskrivarar: Torbjørg

Setja fram stolar: alle

Me finn medlemmer til Amboltnemda og valnemda under styremøtet i august. Styret har framlegg til Amboltprisvinnar. Randi sender det til juryen ved Theresa innan 1. juli.

 

 

4. «Song, trø lett på hjarta mitt» 10. september klokka 13.30 - oppgåver og arbeidsfordeling.

 

Infoskriv om programmet vårt kjem med i hovudprogrammet til Ulvik poesifestival.

Haugesenteret tar seg av billettsalet. Venelaget har ikkje noko med billettsalet å gjera denne gongen.

Budsjett:

ü  Randi har søkt Folkeakademiet og Hordaland fylkeskommune om stønad.

 

Arbeidsoppgåver:

ü  Me har 90 minutt på Elvatun. Audun kontaktar Berit Opheim og informerer om at førestellinga maksimalt kan vara i 55 minutt.

ü  Torbjørg snakkar med dei på kulturkontoret i Ulvik som syter for at pianoet er stemt.

ü  Lydprøvane er frå kl 11.00, dvs Venelaget disponerer Elvatun frå kl 11 til lyd- og lysprøvar. 

ü  Annonsering: Annelise lagar annonser til Dag og tid (26. august) og avisa Hordaland (27. august og 3. september). Bilete av Hauge i Dag og tid, bilete av Berit Opheim i Hordaland.

Randi lagar utkast til annonsetekst, styret kjem med innspel via e-post.

ü  Styret hjelper kvarandre med å setja ut stolar dersom det er behov for dette. Audun avtalar med Berit Opheim om kva tid musikarane vil ha lydprøvar.

ü  Amboltprisen: Annelise har vore i kontakt med produsenten. Dei garanterer at prisen vert klar til hausten. Produsenten må vita namnet på prisvinnaren tre veker før utdelinga.

ü  Annelise ordnar gåver til musikarane, samt sjekk til vinnaren av Amboltprisen.

ü  Artiskontraktar: Randi og Audun ser på formuleringar saman.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Økonomi og medlemstal

 

139. 600 kroner på konto medio april. Laget har sunn økonomi og har høve til å gå inn med eigne midlar til førestellinga under Poesifestivalen til hausten.

Medlemsheftet i april kostar om lag kroner 23000. Av dette går kroner 9000 til trykking.

Andre utgifter er mellom anna til porto.

250 betalande medlemmer medio april. Me har ikkje aktive medlemsvervingar dette halvåret.

 

6. Ymse

 

1.      Referat frå møte i Haugestiftinga ved Annelise.

2.      Folkeakademiet Hordaland har kome med innspel om me ynskjer å skipa Folkeakademiet Ulvik. Vi tek ikkje initiativ til dette. Randi informerer Hordaland folkeakademi om avgjersla.

3.      Neste styremøte vert måndag 22. august klokka 17.15 på Park hotell Vossevangen.

 

 

Eivind Bergo, Bergen 18. april


HAUGESENTERET I ULVIK OG ULVIK POESIFESTIVAL

Venelaget var pådrivarar i arbeidet med etableringa av Haugesenteret i Ulvik. Senteret hadde offisiell opning torsdag 4. september 2014. Det skal vere ein møtestad for poesi- og litteraturinteresserte frå heile landet, med omvisingar, føredrag og ulike utstillingar.

I tillegg har senteret samla alt tilgjengeleg materiale om Hauge og kopiar av alle tekstane hans. 


AMBOLTPRISEN

Annakvart år deler Venelaget ut Amboltprisen. Denne går til ein person som har gjort mykje for å gjera Hauge si dikting kjend. Prisen vert delt ut i samband med Poesifestivalen i Ulvik. Prismottakaren får kr 10 000,- og ein støypt ambolt som bilethoggar Leif Gjerme har laga. Desse har motteke prisen:

2000 Idar Stegane

2002 Ola E. Bø

2004 Jan Erik Vold

2006 Erling Lægreid

2008 Robert Bly

2010 Arne Skjerven

2012 Bodil Cappelen

2014 Espen Eide

 
 
Ta kontakt med oss:

Randi Jåstad
Vikøyv 386
5600 Norheimsund
tlf 91523146
v/

AKTUELT

24.12.2017

Styremøte 7. februar 2017

Referat frå styremøte 4.november 2016

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat styremøtet 22. august 2016

Referat 18.4.2016

Referat 25.4. 2015

Referat frå styremøte 16.03.2015

Referat frå styremøte 23.01.2015

Den andre mannen i meg

Referat frå styremøte 3.11.14

Referat frå styremøte 29.09.14

Årsmøtet 2014

Referat frå styremøte 28.08.14

Referat frå styremøte 11.06.14

Referat frå styremøte 13.05.14

Diktarspråket, frå det heimlege til det universelleREFERAT STYREMØTE 5.2.2014

Les meir..

DET LYDLEGE I POESIEN


Les meir..


Referat styremøte 21.08.2013
Her kan du lesa referat frå siste styremøte


BILETSPEL PÅ HARDINGTONAR
Les meir..

APRIL 2013
Les meir..

Månadens nynorskforfattar 2013
Les meir..

Referat frå styremøte 13.02.2013

Handlingsplan for Venelaget 2012 - 2014

Januar 2013

Les meir..


Desember 2012

Auka driftsmidlar til Haugesenteret

I 2013 er vi inne i det nasjonale Språkåret,  som vert organisert av Nynorsk Kultursentrum på oppdrag frå regjeringa

September 2010, referat frå årsmøtet 18.sept

Les meir..


Juni 2010
Program for dagskurs i Ulvik 16.09.2010

Les meir..

Juni 2010
Arne Skjerven vinn Amboltprisen!

Les meir..

Juni 2010
Kluss med medlemsheftet!

Les meir..

April 2010
Nytt medlemshefte!

April 2010
Hauge-seminar i Ulvik, 16. september 2010

Les meir..

April 2010
Ung poesi i Hordaland


Februar 2010
Styremøte


Desember 2009
E-postadresser!

Les meir..

Desember 2009
Informasjon om Venelagsheftet
i 2010!


Oktober 2009
Nytt medlemshefte!

Oktober 2009
Venelaget Olav H. Hauge samarbeider med dform.no.


Oktober 2009
To nye nettstader vart lansert denne veka:


Oktober 2009
Styremøte


November 2008
Styremøte


Oktober 2008
Venelaget Olav H. Hauge er årets kulturarbeidar i Hordaland!


September 2008
Årsmøte, Vinnar Ung Poesi, Vinnar studiestipend, Ulvik Poesifestival

Data-Form, Voss